Закони

 


Закон за лова и опазване на дивеча ЧАСТ ТРЕТА
03-04-2009 | 18:31

ЗАКОН ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА ЧАСТ ТРЕТА

 

7. такси за издаване и съгласуване на удостоверения, разрешителни, позволителни и други писмени документи, изискващи се по Закона за лова и опазване на дивеча;"
"21. такси за регистрация и оценка на ловни трофеи по чл. 62 и такси за паднали дивечови рога по чл. 63 от Закона за лова и опазване на дивеча.";
б) създават се т. 22, 23, 24, 25, 26, 27 и 28:
"22. глоби за извършени нарушения по Закона за лова и опазване на дивеча;
23. средства от продажба на вещи, отнети в полза на държавата по Закона за лова и опазване на дивеча;
24. такси по чл. 52 и вноски по чл. 53, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча;
25. средства от държавния бюджет за издръжка, застраховка и обезщетения на ловната стража;
26. средства от български и чуждестранни физически и юридически лица и неправителствени организации за развитие на ловното стопанство, научноизследователска и приложна дейност;
27. средства от държавния бюджет по чл. 54, ал. 3 от Закона за лова и опазване на дивеча;
28. остатъци от предходната година."
5. В чл. 95 се правят следните изменения и допълнения:
а) досегашният текст става ал. 1 и в нея:
аа) точка 11 се изменя така:
"11. издръжка на държавните дивечовъдни станции;"
бб) създават се т. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 и 48:
"29. възпроизводство на дивеча;
30. изграждане, поддръжка и ремонт на ловностопански съоръжения и сгради;
31. аклиматизация, реаклиматизация и разселване на дивеча;
32. създаване и поддържане на специализирана фуражна база;
33. изплащане на възнаграждения за регулиране числеността на хищниците;
34. опазване и охрана на дивеча в ловностопанските райони;
35. издръжка на ловни музеи и организиране на ловни изложения;
36. издаване на печатни произведения, пропагандна и рекламна дейност, нагледни помагала и обучение;
37. издръжка, застраховка и обезщетения на ловната стража;
38. изготвяне на ловоустройствени проекти;
39. доставка на материали, инструменти, оръжие и съоръжения за държавните дивечовъдни станции и държавните лесничейства;
40. научно обслужване и внедрителска дейност в ловното стопанство;
41. провеждане на международна дейност, свързана с ловното стопанство;
42. строителство, придобиване, поддръжка, ремонт и други присъщи разходи за дълготрайни материални активи - собственост на държавните дивечовъдни станции;
43. оценка на ловни трофеи;
44. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) допълнително материално стимулиране в размер 30 на сто от постъпилите в Националния фонд "Българска гора" суми от влезли в сила наказателни постановления по ред, определен от началника на Националното управление по горите;
45. ловностопанския район, предоставен за стопанисване на дивеча от държавните лесничейства, в размер 80 на сто от постъпилите от него вноски по чл. 53, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча;
46. дивечовъдни участъци, предоставени на научни институти, висши училища и обекти за особено важни държавни нужди, в размер 80 на сто от постъпилите от тях такси по чл. 52 от Закона за лова и опазване на дивеча;
47. собствениците на земи и гори, чиято собственост попада в района на държавните дивечовъдни станции, в размер 24 на сто от постъпилите такси по чл. 52 от Закона за лова и опазване на дивеча, и се разпределят от комисиите по ловно стопанство;
48. закупуване на земи от физически или юридически лица за дивечови ниви.";
б) създава се ал. 2:
"(2) Средствата по ал. 1, т. 45 и 46 се разпределят от комисиите по ловно стопанство към държавните лесничейства по следния начин: 30 на сто за собствениците на земи и гори и 70 на сто - за ловностопански мероприятия и обезщетения за нанесени щети от дивеча за ловно-стопанския район, от който са постъпили."
§ 10. В Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм., бр. 98 от 1999 г., бр. 28 и 48 от 2000 г.) в чл. 14 се създава ал. 4:
"(4) Заграждане на площи в защитени територии, без тези в резерватите и националните паркове, се допуска за изграждане на бази за развъждане на дивеч след съгласуване с министъра на околната среда и водите."
§ 11. Министерският съвет приема правилник за прилагането на закона в 6-месечен срок от влизането му в сила.
§ 11а. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Подзаконовите нормативни актове, издадени от председателя на Държавната агенция по горите в изпълнение на разпоредбите на закона, се обнародват в "Държавен вестник".
§ 12. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г.) Изпълнението на закона се възлага на председателя на Държавната агенция по горите. В защитените територии - изключителна държавна собственост, обявени със Закона за защитените територии, изпълнението на закона се възлага на министъра на околната среда и водите.

Законът е приет от ХХХVIII Народно събрание на 12 септември 2000 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА
(ОБН. - БР. 79 ОТ 2002 Г.)
§ 61. Ловните дружини и сдружения по чл. 29 и чл. 30, ал. 1 привеждат структурите си в съответствие с изискванията на този закон в срок 9 месеца от влизането му в сила.
§ 62. Договорите за стопанисване на дивеча, сключени до влизане в сила на този закон, с изключение на договорите по чл. 36, ал. 2 имат действие до края на ловен сезон 2002 - 2003 г. Договорите за стопанисване на дивеча след ловен сезон 2002 - 2003 г. се сключват при спазване разпоредбите на този закон.
§ 63. Навсякъде в закона думите "ръководителя/т на Националното управление по горите" се заменят съответно с "началника/ът на Националното управление по горите".
§ 65. Държавните предприятия по чл. 9, ал. 1 са правоприемници на съответните дивечовъдни станции, съществували до влизане в сила на този закон, и поемат активите и пасивите им по баланса към 1 януари 2002 г.
§ 66. Трудовите правоотношения с работниците и служителите от държавните дивечовъдни станции се уреждат по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.
§ 67. Държавните предприятия по чл. 9, ал. 1 не подлежат на приватизация по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
§ 68. Ловностопанските райони на създадените с актове на Министерския съвет ловни стопанства "Воден - Ири Хисар" и "Искър" се обособяват като държавни дивечовъдни станции по чл. 8 и чл. 9, ал. 1, 2, 3, 4, 6 и 8 и се стопанисват от Министерския съвет без право на отдаване на други физически или юридически лица.
§ 69. (1) Ловните стопанства "Студен кладенец" и "Еледжик" към Националното сдружение "Съюз на ловците и риболовците в България" се обособяват като дивечовъдни участъци по реда на чл. 10 и без да са налице условията на чл. 7, ал. 4 и 6.
(2) Стопанисването на дивеча в участъците по ал. 1 се предоставя от Националното управление по горите на лицата, стопанисвали дивеча в съответните площи до 30 септември 2000 г., или на техните правоприемници чрез пряко договаряне срещу заплащане на вноска по чл. 53.
(3) Договорите по ал. 2 се сключват за срок от 5 до 13 години в зависимост от основния вид дивеч в ловностопанския район.
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2007 Г.
(ОБН. - ДВ, БР. 108 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 г.)
§ 106. Законът влиза в сила от 1 януари 2007 г., с изключение на § 103 и 104, които влизат в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 64 ОТ 2007 Г.)
§ 29. В Закона за лова и опазване на дивеча (обн., ДВ, бр. 78 от 2000 г.; изм., бр. 26 от 2001 г., бр. 77 и 79 от 2002 г., бр. 88 от 2005 г., бр. 82 и 108 от 2006 г.) се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. Навсякъде в закона думите:
а) "началникът на Националното управление по горите" и "началника на Националното управление по горите" се заменят съответно с "председателят на Държавната агенция по горите" и "председателя на Държавната агенция по горите";
б) "Националното управление по горите" се заменят с "Държавната агенция по горите";
в) "министърът на земеделието и горите" и "министъра на земеделието и горите" се заменят съответно с "председателят на Държавната агенция по горите" и "председателя на "Държавната агенция по горите";
г) "Министерството на земеделието и горите" се заменят с "Държавната агенция по горите".
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2008 Г.)
§ 75. В Закона за лова и опазване на дивеча (обн., ДВ, бр. 78 от 2000 г.; изм., бр. 26 от 2001 г., бр. 77 и 79 от 2002 г., бр. 88 от 2005 г., бр. 82 и 108 от 2006 г., бр. 64 от 2007 г.) се правят следните изменения и допълнения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Навсякъде в закона думите:
а) "началникът на регионалното управление на горите", "началника на регионалното управление на горите" и "регионално управление на горите" се заменят съответно с "директорът на регионалната дирекция по горите", "директора на регионалната дирекция по горите" и "регионална дирекция по горите";
б) "лесничейства" и "лесничейство" се заменят съответно с "горски стопанства" и "горско стопанство";
в) "държавна дивечовъдна станция", "държавната дивечовъдна станция", "държавните дивечовъдни станции" и "дивечовъдната станция" се заменят съответно с "държавно ловно стопанство", "държавното ловно стопанство", "държавните ловни стопанства" и "ловните стопанства".
Допълнителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА
(ОБН. - ДВ, БР. 91 ОТ 2008 Г.)
§ 62. Навсякъде в закона думите "разрешително за ловуване" се заменят с "разрешително за лов".
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА
(ОБН. - ДВ, БР. 91 ОТ 2008 Г.)
§ 63. (1) Считано от 1 януари 2009 г., ловностопанският район на стопанство "Кричим - гр. Стамболийски", предоставено с акт на Министерския съвет на Националната служба за охрана при Президента на Република България, се преобразува в държавно ловно стопанство по чл. 8 и чл. 9, ал. 1, 2, 3, 4 и 6 и се стопанисва от Националната служба за охрана при Президента на Република България без право на отдаване на други физически или юридически лица.
(2) Имуществото на държавното предприятие по ал. 1 се състои от имущество, предоставено му по вид, обем и стойност от началника на Националната служба за охрана при Президента на Република България, и от имущество, придобито от него в резултат на дейността му.
(3) Държавното предприятие по ал. 1 не може да бъде приватизирано и срещу него не може да се открива производство по несъстоятелност.
(4) Дейностите на държавното предприятие по чл. 9, ал. 2, т. 1 - 5 и ал. 3 се подпомагат от държавата чрез бюджета на Националната служба за охрана при Президента на Република България.
§ 64. (1) В шестмесечен срок от влизането в сила на този закон договорите за предоставяне стопанисването на дивеча с ловните сдружения, неотговарящи на изискванията на чл. 30, ал. 1 и 4 и чл. 31, ал. 5 и 6, се прекратяват. Нови договори се сключват със сдруженията, регистрирани по реда на чл. 31, ал. 5 и 6, за които има издадени заповеди по чл. 30, ал. 4.
(2) Ловните дружини, които изгубват или нямат общи граници със сдружението, в което са членували към датата на влизане в сила на този закон, по свой избор остават в състава на същото сдружение или преминават към ловно сдружение, с което имат общи граници.
§ 65. (1) Договорите за съвместно извършване на посочените в чл. 9, ал. 2, т. 1 - 6 дейности, сключени между юридически лица и държавни ловни стопанства и съгласувани с началника на Националното управление по горите или председателя на Държавната агенция по горите до 31 декември 2007 г., могат да запазят действието си при съгласие на страните и след подписване на Допълнително споразумение за привеждането им в съответствие с разпоредбата на чл. 9, ал. 19, 34 и 35 и срока по ал. 12.
(2) Когато липсва съгласие на страните или не се сключи допълнително споразумение по ал. 1, в едномесечен срок от влизането в сила на този закон договорът се счита за прекратен.
(3) Когато юридическо лице по ал. 1 участва в конкурсна процедура по чл. 9, комисията за класиране на кандидатите взема предвид направените от него до 31 декември 2007 г. инвестиции. Размерът на инвестициите се доказва с надлежни финансово-счетоводни документи, които са част от офертата по чл. 9, ал. 22.
(4) Когато кандидат за стопанисване и ползване на дивеча в дивечовъден участък участва в конкурсна процедура по чл. 36а - 36м, комисията за класиране на кандидатите взема предвид направените от него до 31 декември 2007 г. инвестиции. Размерът на инвестициите се доказва с надлежни финансово-счетоводни документи, които се прилагат и представляват част от бизнес програмата по чл. 36г, ал. 2, т. 7.
§ 66. Издадените нормативни актове по прилагането на закона запазват действието си до издаване на съответните нови нормативни актове, доколкото не противоречат на този закон.
§ 67. Ловностопанските райони, съществуващи към датата на влизане в сила на този закон, които отговарят на изискванията на чл. 7, ал. 6, запазват определените си граници.
§ 68. Ловците, които към датата на влизане в сила на този закон са членове на ловни сдружения, запазват членството си в съответното сдружение, дори когато общият брой на ловците в съответното сдружение превишава максималния брой на ловците, определен по реда на чл. 30, ал. 3.
§ 69. Лицата, които до влизането в сила на този закон са издържали изпит за придобиване право на лов, но не членуват в ловно сдружение, могат да бъдат приети за членове в ловно сдружение, дори когато в него е попълнен максималният брой на ловците, определен по реда на чл. 30, ал. 3.

Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2, т. 1 и ал. 5
(Изм. - ДВ, бр. 77 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

СПИСЪК
на бозайници и птици - обект на лов

I. I. Бозайници:
А. ЕДЪР ДИВЕЧ
1. Благороден елен (Cervus elaphus L.)
2. Елен лопатар (Cervus dama L.)
3. Сърна (Capreolus capreolus L.)
4. Дива свиня (Sus scrofa L.)
5. (доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)
6. (отм. - ДВ, бр. 77 от 2002 г.)
7. Муфлон (Ovis musimon Pall.)
8. Зубър (Bison Bonasus L.)
9. Тибетски як (Bos mutus P.)
10. Алпийски козирог (Capra idex L.)
11. Вълк (Canis lupus L.)
Б. ДРЕБЕН ДИВЕЧ
12. Див заек (Lepus europaeus Pall.)
13. Катерица (Sciurus vulgaris L.)
14. Ондатра (Ondatra zibethica L.)
15. Нутрия (Miocastor coypus Mol.)
16. Чакал (Canis aureus L.)
17. Лисица (Vulpes vulpes L.)
18. Енотовидно куче (Nictereutes procyonoides Greg)
19. (доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)
20. Бялка (Martes foina L.)
21. Черен пор (Mustela putorius L.)
22. Язовец (Meles Meles L.)
II. Птици:
А. ЕДЪР ДИВЕЧ
1. Глухар (Tetrao urogallus L.)
2. Дива пуйка (Meleagris gallopavo L.)
Б. ДРЕБЕН ДИВЕЧ
3. Колхидски фазан (Phasianus colchicus L.)
4. Ловни фазани (Phasianus sp.)
5. Яребица (Perdix perdix L.)
6. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Планински кеклик (Alectoris graeca)
7. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Тракийски кеклик (Alectoris chukar)
8. Пъдпъдък (Coturnix coturnix L.)
9. Токачка (Numida meleagris L.)
10. Гривяк (Columba palumbus L.)
11. Гургулица (Streptopelia turtur L.)
12. Гугутка (Streptopelia decaocto Friv.)
13. Голяма белочела гъска (Anas albifrons Scop.)
14. Зеленоглава патица (Anas platurhynchos L.)
15. Полудива патица (Anas platurhynchos L.)
16. Лятно бърне (Anas guerguedula L.)
17. Зимно бърне (Anas crecca L.)
18. Фиш (Anas penelope L.)
19. Лопатарка-клопач (Anas clypeata L.)
20. Черна качулата потапница (Aythya/ Nycora/fuligula L.)
21. Шилоопашата патица (Anas acuta L.)
22. Черна лиска (Fulica atra L.)
23. (отм. - ДВ, бр. 77 от 2002 г.)
24. Горски бекас (Scolopax rusticola L.)
25. Обикновена бекасина (Callinago gallinago L.)
26. Скорец (Sturnus vulgaris L.)
27. Сврака (Pica pica L.)
28. Сива врана (Corvus cornix L.)
29. Посевна врана (Cornus frugilegus L.)
30. Чавка (Coloeus monedula L.)

Забележка: (нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Видове от приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие, предмет на изключение по реда на чл. 48 и чл. 49, ал. 1, т. 1:
Дива котка (Felis silvestris Schreb.)
Дива коза (Rupicapra Rupicapra L.)
Мечка (Ursus arctos).

Приложение № 2 към чл. 9, ал. 1
(Ново - ДВ, бр. 79 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)

Списък на държавните ловни стопанства
1. РУСАЛКА - Априлци
2. РОСИЦА - местността Лъгът
3. ЧЕПИНО - местността Чехльово, община Велинград
4. ЧЕКЕРИЦА - местността Чекерица, с. Стряма
5. ЧЕРНИ ЛОМ - Попово
6. АРАМЛИЕЦ - с. Огняново, община Елин Пелин
7. БОРОВО - местността Вълча поляна, община Батак
8. ИЗВОРА - Девин
9. БЕГЛИКА - местността Беглика, община Батак
10. ЖЕНДА - Кърджали
11. ШЕРБА - с. Горен чифлик
12. РОПОТАМО - местността Аркутино, област Бургас
13. ВИТОШКО-СТУДЕНА - с. Кладница
14. КОРМИСОШ - с. Лъки
15. ПАЛАМАРА - с. Венец, област Шумен
16. ОСОГОВО - Кюстендил
17. МИДЖУР - Белоградчик
18. МАЗАЛАТ - с. Горно Сахране
19. СЕСЛАВ - гр. Кубрат
20. ДИКЧАН - с. Сатовча, област Благоевград
21. ВИТИНЯ - местността Витиня, област София
22. РАЗЛОГ - Разлог
23. ДУНАВ - Русе
24. ТЕРВЕЛ - гр. Тервел
25. КАРАКУЗ - Дулово
26. БАЛЧИК - Балчик
27. РОДОПИ - местността Снежана
28. ШИРОКА ПОЛЯНА - местността Широка поляна
29. НЕСЕБЪР - Несебър
30. ТОПОЛОВГРАД - Тополовград
31. ПРЕСЛАВ - гр. Преслав
32. ТУНДЖА - Ямбол
33. КОТЕЛ - Котел
34. БОЛЯРКА - Велико Търново
35. РАКИТОВО - Ракитово
36. ГРАМАТИКОВО - Граматиково
37. АЛАБАК - Велинград
38. ВОДЕН - ИРИ ХИСАР
39. ИСКЪР
40. (нова - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) КРИЧИМ - гр. Стамболийски.

Приложение № 3 към чл. 9, ал. 12
(Ново - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)
№ Държавно ловно стопанство
1. Алабак
2. Априлци
3. Беглика
4. Витошко-Студена
5. Мазалат
6. Миджур
7. Родопи
8. Росица
9. Чепино
10. Борово
11. Ракитово
12. Сеслав
13. Девин
14. Женда
15. Разлог
Приложение № 4 към чл. 54, ал. 1
(Ново - ДВ, бр. 91 от 2008 г.)
Срокове за ловуване на дивеч
1. Благороден елен и елен-лопатар
- мъжки и приплоди - от 1 септември до 31 януари
- женски - от 1 октомври до 31 декември
2. Сърна
- мъжки - селекционно и трофейно от 1 май до 30 октомври
- женски и приплоди - от 1 септември до 30 октомври
3. Дива свиня:
3.1. Подборен лов целогодишно
- мъжки, приплоди, едно- и двегодишни прасета
- женски прасета
3.2. Групов лов от 1 октомври до 31 декември
3.3. Групов лов в ловни дворове към бази за интензивно стопанисване на дивеча - мъжки и приплоди от 1 октомври до последния ден на февруари
4. Муфлон
- мъжки, трофейно зрели - целогодишно
- мъжки и женски - от 1 септември до 31 януари
5. Зубър
- мъжки - целогодишно
- женски и приплоди - от 1 септември до 31 декември
6. Тибетски як
- мъжки - целогодишно
- женски и приплоди - от 1 септември до 30 октомври
7. Алпийски козирог
- мъжки - от 1 септември до 31 май
- женски - от 1 септември до 31 декември
8. Вълк и чакал - целогодишно
8.1. Групов лов на чакал извън горския фонд от 1 януари до последния ден на февруари
9. Див заек - от 1 октомври до 31 декември
10. Катерица - от 1 ноември до 31 декември
11. Ондатра и нутрия - от 1 ноември до последния ден на февруари
12. Лисица - целогодишно
13. Енотовидно куче - целогодишно
14. Бялка и черен пор - целогодишно
15. Язовец - от 1 август до последния ден на февруари
16. Глухар - мъжки - от 15 април до 15 май
17. Дива пуйка - от 1 октомври до последния ден на февруари
18. Фазани и токачки - от 1 октомври до 31 януари
18.1. Фермерно произведени от 1 октомври до 31 януари
19. Яребици и кеклици - от 1 октомври до 30 ноември
19.1. Фермерно произведени от 1 октомври до 31 декември
20. Пъдпъдък и гургулица - от 1 септември до 30 ноември
21. Гугутка - от 1 септември до 31 декември
22. Гривяк - от 1 септември до последния
ден на февруари
23. Голяма белочела гъска - от 1 октомври до 31 януари
24. Диви патици - обект на лов - от 1 октомври до 31 януари
24.1. Полудива патица - от 1 октомври до 31 януари
24.2. Зеленоглава патица - от 1 октомври до 31 януари
24.3. Лятно бърне - от 1 октомври до 31 януари
24.4. Зимно бърне - от 1 октомври до 31 януари
24.5. Фиш - от 1 октомври до 31 януари
24.6. Лопатарка - от 1 октомври до 31 януари
24.7. Черна качулата потапница - от 1 октомври до 31 януари
24.8. Шилоопашата патица - от 1 октомври до 31 януари
25. Черна лиска - от 1 октомври
до 31 януари
26. Горски бекас и обикновена бекасина - от втората събота на август до последния ден на февруари
27. Скорец, сврака, сива врана, посевна врана и чавка - целогодишно

Релевантни актове от европейското законодателство
ДИРЕКТИВА 92/43/ЕИО НА СЪВЕТА от 21 май 1992 година относно опазване на естествените хабитати местообитания и на дивата флора и фауна
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 2 април 1979 година относно опазването на дивите птици
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3254/91 НА СЪВЕТА от 4 ноември 1991 година относно забраната на използването на капани в Общността и въвеждането в Общността на кожи и стоки, произведени от определени видове диви животни с произход от страни, в които те са ловени с капани или начини за лов, които не съответстват на международните стандарти за хуманност при използването на капани.

Анкета