Препариране

Ловни трофеи- видове,начини за оценка,регистрация,трофейно дело,изложби
24-04-2009 | 18:18

Ловни трофеи- видове,начини за оценка,регистрация,трофейно дело,изложби

 

 

  Трофейното дело води началото си още първобитната ера,когато ловците щастливи и горди от успешния лов са накичвали себе си и домовете си с красиви и трудно загниващи части от убитото животно-рага,зъби,нокти,кожи,пера.Често пъти те са използвани суеверно в борбата със злите духове.

 Постепенно колекционирането на ловни трофеи се разраства в световен мащаб като обхваща цялото разнообразие от ловни видове дивеч.

 

    Видове ловно трофеи:

    Ловни трофеи са:

    -Рогата с черепи на плътнороги и кухороги ловни бозайници(елени,сърна,мфлон,козирог,дива коза,тибетски як,зубър)

    -Черепи от някои хищни бозайници ,мечка,вълк,чакал,дива котка,лисица,енотовидно куче,язовец)

    -Кожи от хищни бозайници (мечка,вълк,чакал,дива котка)

    -Силно развити кучешки зъби (дива свиня)

 

 

С помоща на ловните трофеи могат да се определят генетичните заложби на дивеча.От тях добрите специалисти могат да определят условията за живот в които е живял дивеча и характера на местообитанията в които е прекарал по-голямата част от живота си.Честотата на срещаемост на животни с добри заложби говори за степентта на преобладаващи местообитания от първи и втори бонитет.

 

Оценка на ловни трофеи

  Подлежат на оценка само регистрирани трофеи,за които се знае как са добити,кой и кога е отстрелял дивеча.Трофеи,получено от дивеч,живял само в заградена площ не подлежат на оценка.

  Оценката се извършва от комисия за оценка на ловни трофеи на национално,или регионално ниво,назначена от НГУ.За всеки вид дивеч има формуляри.

 

Всички ловни трофеи,добити на територията на Република България,се оценяват от комисии за оценка на ловни трофеи по формулите на CIC и задължително се регистрират в ДЛ,ДДС и обектите от ЗЛОД по място на добиването им.

   За регистрираните трофеи се води публичен регистър от съответното ДЛ,ДДС и обектите от ЗЛОД

   Добитите ловно трофеи от чуждестранни ловни туристи се регистрират и водят на отчет в оценителната комисия ,извършила оценката им.

  При условие,че ловецът се откаже от трофея,трофеят остава собственост на стопанисващите дивеча.

  Всички трофеи ,добити по линия на организирания ловен туризъм,се оценяват от национални и/или регионални комисии за оценка на ловни трофеи,чийто състав се определя със заповед на началника на НУГ

  За извършената работа комисиите издават оценителен протокол и дават медал на собственика в зависимост от оценката на ловния трофей и заверяват разплащателния протокол за проведения лов.

  Оценените трофеи се маркират с печата на комисията,а когато са добити от чуждестранни ловци,след оценяването се пломбират.

  Комисиите водят регистър за оценените от тях ловно трофеи и съхраняват един екземпляр от оценителите и разплащателните протоколи.

  Националната комисия за оценка на ловни трофеи направлява,координира и контролира работата на всички комисии за оценка на ловни трофеи,оценява добитите в страната национални и световни рекорди и решава всички спорни въпроси,възникнали в регионалните комисии за оценка на ловни трофеи.

   Печатът на оценителните комисии се изработват по образец,утвърден от началника на НУГ.

 

  Регистрация на ловни трофеи

Ловните трофеи се регистрират в ДЛ или в ДДС по място на добиването им в едномесечен срок.Нерегистрираните ловни трофеи се отнемат в полза на държавата.за регистрация и оценка на ловни трофеи се заплаща такса по тарифа,одобрена от Министерския съвет.Лицата,намерили и взели паднали дивечови рога,ги предават в ДЛ или в ДДС.Лицата могат да придобиват паднали дивечови рога след заплащане на такса по тарифа,определена от Министерски съвет.

   Българските ловци,притежаващи ловни трофеи и дивечови кожи,могат да ги заменят даряват или продават.Новите собственици на ловните трофеи в срок от 14 дни след извършване на сделката ги регистрират в ДЛ по местоживеене.

   Падналите дивечови рога се даряват,заменят или продават,придружени с документ за платена такса.

   Притежателите на ловни трофеи са длъжни да ги предоставят за участие в национални и международни ловни изложби.

   Забраняват се сделки с нерегистрирани ловни трофеи

   Дейностите по обработка на ловни трофеи се организират при условия и по ред ,определени с ППЗЛОД

 На регистрация подлежът и всички ловни трофеи ,внесени в страната,с изключение на трофеите при временен внос и реекспорт.Собственикът на ловен трофей,придобит по чл.73,ал.1 от ЗЛОД,го регистрира в ДЛ по местоживеене след представяне на трофея и слдните документи:

       -молба за регистрация

       -документ за произход на трофея ,издаден от ДЛ

       -протокол от комисия за оценка на ловни трофеи

 

 

 

При регистрация на трофея се извършва контролна оценка за установяване на неговата идентичност.Регистрацията се извършва в деня на подаване на молбата,длъжностните лица по регистрацията на трофеите в 3-дневен срок служебно уведомяват държавното лесничейство,в чийто регистър трофеят се води на отчет,за описването му.

 Когато ловните трофеи са придобити от чужденци ,регистрацията се извършва от национлната или от регионалната комисия за оценка на ловни трофеи.При износ на ловни трофеи,трябва да се придружават от следните документи:

-          оценителен протокол

-          разплащателен протокол по образец,заверен от националната или регионалната комисия за оценка на ловни трофеи

-          ветеринарномедицински сертификат

-          митническа декларация или опростена митническа декларация

-          документи за видовете ,посочени в Конвенцията по международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна.

-          фактура

 

Лицата, извършващи дейности по обработка на ловни трофеи,кожи от дивеч,направата на препарати и изработка на изделия от тях,водят дневник.Дневникът е прономерован,прошнурован,подпечатан с печата на ДЛ и ДДС и подписан от съответния директор.

      В дневника се вписва:

-          Името и адресната регистрация на лицето

-          Името,адреса и номера на билета за лов на ловеца,предал дивеча за обработка

-          Вида и броя на дивеча и/или частта от него

-          Датата на приемане за обработка

-          Копие от документа за произход на дивеча

-          Дата на предаване на препарата

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкета